Σύνδεση

Κενές Θέσεις

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για περισσότερες από μία θέση, επιλέξτε τις θέσεις και συμπληρώστε μόνο μια φορά την ηλεκτρονική αίτηση. Θα παραλάβετε ξεχωριστά μηνύματα «Απόδειξη Παραλαβής», για κάθε θέση. 

 

Λειτουργός Β' Τάξης - Συστήματα Πληροφορικής - Εποπτεία (ΛΣΠΕ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ Συστήματα Πληροφορικής - Εποπτεία (ΛΣΠΕ) Καθήκοντα και Ευθύνες: Καταρτισμός προγραμμάτων ελέγχου και διεξαγωγή ελέγχου συστημάτων πληροφορι ...

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ

Συστήματα Πληροφορικής - Εποπτεία (ΛΣΠΕ)

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Καταρτισμός προγραμμάτων ελέγχου και διεξαγωγή ελέγχου συστημάτων πληροφορικής.
 • Διεξαγωγή μελετών, ερευνών και άλλων παρόμοιων εργασιών.
 • Σύνταξη εκθέσεων και εισηγήσεων για χάραξη πολιτικής.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας.

Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα:

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος στην Επιστήμη της Πληροφορικής.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στην Επιστήμη της Πληροφορικής ή επαγγελματικός τίτλος CISSP, CISA ή CISM και κατάλληλη πείρα τουλάχιστο δύο ετών σε θέματα ελέγχου συστημάτων πληροφορικής χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
  Είτε
  Διδακτορικός τίτλος στην Επιστήμη της Πληροφορικής.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Γενικές Πληροφορίες:

Τα άτομα, που θα προσληφθούν στις πιο πάνω θέσεις, θα τοποθετηθούν στην κλίμακα €24.401Χ1.622(16)-50.353.

Επιπλέον του βασικού μισθού καταβάλλεται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα που ισχύει στο Δημόσιο.

Από το βασικό μισθό θα αποκόπτονται οι εκάστοτε ισχύουσες μειώσεις ή/και αποκοπές. Τα άτομα που θα προσληφθούν δυνατόν να κληθούν να εργαστούν με διαφοροποιημένο από το σύνηθες ωράριο εργασίας της ΚΤΚ.

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 24:00.

Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτούντες κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο στη βάση των πληροφοριών που θα υποβληθούν.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων είναι απαραίτητη για την εξέταση των αιτήσεων. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών  δεδομένων που θα καταγραφούν στην αίτηση εργοδότησης είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί)  κάθε αιτητής έχει δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων και δικαίωμα αντίρρησης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων ύστερα από γραπτό αίτημα.

Προϋποθέσεις:

Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και τα καθήκοντα και ευθύνες που απορρέουν από αυτή καταγράφονται αναλυτικά στη κάθε θέση ξεχωριστά.

 Επιπρόσθετα, κανένας υπάλληλος δεν διορίζεται στην Τράπεζα, εκτός αν-

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους.

(β) συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

(γ) κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.

(δ) δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(ε) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Τράπεζα για πειθαρχικό παράπτωμα.

 Αξιολόγηση Υποψηφίων:

 Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε μία ή περισσότερες αξιολογήσεις που θα περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική εξέταση.

 

 

 

 Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργός Β' Τάξης - Διαχείρισης Κινδύνων – Εποπτεία (ΛΔΚΕ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ Διαχείρισης Κινδύνων – Εποπτεία (ΛΔΚΕ) Καθήκοντα και Ευθύνες: Ανάπτυξη εποπτικών μοντέλων. Αξιολόγηση εργαλείων για τον εντοπισμό, αποτίμηση και δ ...

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ

Διαχείρισης Κινδύνων – Εποπτεία (ΛΔΚΕ)

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Ανάπτυξη εποπτικών μοντέλων.
 • Αξιολόγηση εργαλείων για τον εντοπισμό, αποτίμηση και διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων.
 • Υποστήριξη της ανάπτυξης, εφαρμογής και τήρησης των κατάλληλων υποδειγμάτων και μεθοδολογιών επιμέτρησης και αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου.
 • Παροχή υποστήριξης στο σχεδιασμό και τη διενέργεια ασκήσεων προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων και επιμέλεια θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος που αφορούν διαχείριση κινδύνων.
 • Διεξαγωγή μελετών, ερευνών και άλλων παρόμοιων εργασιών.
 • Ανάλυση οικονομικών και άλλων στοιχείων.
 • Σύνταξη εκθέσεων και εισηγήσεων για χάραξη πολιτικής.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας.

Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα:

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά (Banking) ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Λογιστική ή Μαθηματικά / Στατιστική.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε Χρηματοοικονομικά ή Διαχείριση Κινδύνων ή Χρηματοοικονομική Μηχανική ή Μαθηματικά / Στατιστική με κατεύθυνση τα Χρηματοοικονομικά, και κατάλληλη πείρα σε θέματα διαχείρισης κινδύνων διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών.                                                                                                                                                                                                                                   Είτε                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Διδακτορικός τίτλος σε Χρηματοοικονομικά ή Διαχείριση Κινδύνων ή Χρηματοοικονομική Μηχανική ή Μαθηματικά / Στατιστική με κατεύθυνση τα Χρηματοοικονομικά.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Επιπρόσθετα Προσόντα:

 • Επαγγελματικός τίτλος CFA ή PRM ή FRM θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Γενικές Πληροφορίες:

Τα άτομα, που θα προσληφθούν στις πιο πάνω θέσεις, θα τοποθετηθούν στην κλίμακα €24.401Χ1.622(16)-50.353.

Επιπλέον του βασικού μισθού καταβάλλεται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα που ισχύει στο Δημόσιο.

Από το βασικό μισθό θα αποκόπτονται οι εκάστοτε ισχύουσες μειώσεις ή/και αποκοπές. Τα άτομα που θα προσληφθούν δυνατόν να κληθούν να εργαστούν με διαφοροποιημένο από το σύνηθες ωράριο εργασίας της ΚΤΚ.

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 24:00.

Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτούντες κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο στη βάση των πληροφοριών που θα υποβληθούν.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων είναι απαραίτητη για την εξέταση των αιτήσεων. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών  δεδομένων που θα καταγραφούν στην αίτηση εργοδότησης είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί)  κάθε αιτητής έχει δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων και δικαίωμα αντίρρησης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων ύστερα από γραπτό αίτημα.

Προϋποθέσεις:

Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και τα καθήκοντα και ευθύνες που απορρέουν από αυτή καταγράφονται αναλυτικά στη κάθε θέση ξεχωριστά.

Επιπρόσθετα, κανένας υπάλληλος δεν διορίζεται στην Τράπεζα, εκτός αν-

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους.

(β) συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

(γ) κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.

(δ) δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(ε) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Τράπεζα για πειθαρχικό παράπτωμα.

Αξιολόγηση Υποψηφίων:

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε μία ή περισσότερες αξιολογήσεις που θα περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική εξέταση.

 Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργός Β’ Τάξης - Παρεμπόδισης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ΛΠΞΠΧ&ΧΤ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ Παρεμπόδισης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ΛΠΞΠΧ&ΧΤ) Καθήκοντα και Ευθύνες: Επιθεώρηση και έλεγχος αδει ...

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ

Παρεμπόδισης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ΛΠΞΠΧ&ΧΤ)

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Επιθεώρηση και έλεγχος αδειοδοτημένων ιδρυμάτων σε σχέση με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Διεξαγωγή μελετών, ερευνών και άλλων παρόμοιων εργασιών σε σχέση με το ίδιο αντικείμενο.
 • Εφαρμογή σχετικών Κανονισμών, Οδηγιών και Κατευθυντήριων Γραμμών.
 • Σύνταξη προσχεδίων οδηγιών και εγκυκλίων.
 • Σύνταξη εκθέσεων και εισηγήσεων για χάραξη πολιτικής.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας.

 Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα:

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά (Banking) ή Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά (Banking) ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Νομικά ή μέλος σώματος επαγγελματιών Λογιστών που να είναι αποδεκτό από το ΣΕΛΚ και κατάλληλη πείρα δύο ετών σε θέματα που αφορούν παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Σε περίπτωση κατοχής τίτλου που είναι αποδεκτός από το ΣΕΛΚ η απαιτούμενη πείρα μειώνεται στο ένα έτος.
  Είτε
  Διδακτορικός τίτλος σε κατάλληλο θέμα.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Επιπρόσθετα Προσόντα:

Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν πλεονέκτημα:

 • Επαγγελματικό προσόν σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (π.χ. Certificate Anti Money Laundering Specialist (CAMS), International Compliance Association (ICA)).

Γενικές Πληροφορίες:

Τα άτομα, που θα προσληφθούν στις πιο πάνω θέσεις, θα τοποθετηθούν στην κλίμακα €24.401Χ1.622(16)-50.353.

Επιπλέον του βασικού μισθού καταβάλλεται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα που ισχύει στο Δημόσιο.

Από το βασικό μισθό θα αποκόπτονται οι εκάστοτε ισχύουσες μειώσεις ή/και αποκοπές. Τα άτομα που θα προσληφθούν δυνατόν να κληθούν να εργαστούν με διαφοροποιημένο από το σύνηθες ωράριο εργασίας της ΚΤΚ.

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 24:00.

Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτούντες κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο στη βάση των πληροφοριών που θα υποβληθούν.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων είναι απαραίτητη για την εξέταση των αιτήσεων. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών  δεδομένων που θα καταγραφούν στην αίτηση εργοδότησης είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί)  κάθε αιτητής έχει δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων και δικαίωμα αντίρρησης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων ύστερα από γραπτό αίτημα.

 Προϋποθέσεις:

 Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και τα καθήκοντα και ευθύνες που απορρέουν από αυτή καταγράφονται αναλυτικά στη κάθε θέση ξεχωριστά.

 Επιπρόσθετα, κανένας υπάλληλος δεν διορίζεται στην Τράπεζα, εκτός αν-

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους.

(β) συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

(γ) κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.

(δ) δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(ε) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Τράπεζα για πειθαρχικό παράπτωμα.

 Αξιολόγηση Υποψηφίων:

 Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε μία ή περισσότερες αξιολογήσεις που θα περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική εξέταση.

 Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργός Β' Τάξης - Εξυγίανσης – Αναλυτής (ΛΕΞΑ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ Εξυγίανσης – Αναλυτής (ΛΕΞΑ) Καθήκοντα και Ευθύνες: Ανάλυση οικονομικών και άλλων στοιχείων των πιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών εταιρειών...

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ

Εξυγίανσης – Αναλυτής (ΛΕΞΑ)

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Ανάλυση οικονομικών και άλλων στοιχείων των πιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών εταιρειών.
 • Σύνταξη και επικαιροποίηση σχεδίων εξυγίανσης, εκθέσεων και σημειωμάτων.
 • Αξιολόγηση δυνατότητας εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών εταιρειών.
 • Διενέργεια προσωρινής αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών εταιρειών.
 • Παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης.
 • Σύνταξη προσχεδίων οδηγιών και εγκυκλίων.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας.

Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα:

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μαθηματικά.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μαθηματικά ή μέλος σώματος επαγγελματιών Λογιστών που να είναι αποδεκτό από το ΣΕΛΚ και κατάλληλη πείρα τουλάχιστον δύο ετών σε θέματα εξυγίανσης ή διαχείρισης και πρόληψης κρίσεων πιστωτικών ιδρυμάτων. Σε περίπτωση κατοχής τίτλου που είναι αποδεκτός από το ΣΕΛΚ η απαιτούμενη πείρα μειώνεται στο ένα έτος.
  Είτε
  Διδακτορικός τίτλος σε κατάλληλο θέμα.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Γενικές Πληροφορίες:

Τα άτομα, που θα προσληφθούν στις πιο πάνω θέσεις, θα τοποθετηθούν στην κλίμακα €24.401Χ1.622(16)-50.353.

Επιπλέον του βασικού μισθού καταβάλλεται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα που ισχύει στο Δημόσιο.

Από το βασικό μισθό θα αποκόπτονται οι εκάστοτε ισχύουσες μειώσεις ή/και αποκοπές. Τα άτομα που θα προσληφθούν δυνατόν να κληθούν να εργαστούν με διαφοροποιημένο από το σύνηθες ωράριο εργασίας της ΚΤΚ.

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 24:00.

Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτούντες κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο στη βάση των πληροφοριών που θα υποβληθούν.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων είναι απαραίτητη για την εξέταση των αιτήσεων. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών  δεδομένων που θα καταγραφούν στην αίτηση εργοδότησης είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί)  κάθε αιτητής έχει δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων και δικαίωμα αντίρρησης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων ύστερα από γραπτό αίτημα.

Προϋποθέσεις:

Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και τα καθήκοντα και ευθύνες που απορρέουν από αυτή καταγράφονται αναλυτικά στη κάθε θέση ξεχωριστά.

Επιπρόσθετα, κανένας υπάλληλος δεν διορίζεται στην Τράπεζα, εκτός αν-

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους.

(β) συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

(γ) κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.

(δ) δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(ε) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Τράπεζα για πειθαρχικό παράπτωμα.

 Αξιολόγηση Υποψηφίων:

 Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε μία ή περισσότερες αξιολογήσεις που θα περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική εξέταση.

 

 

 Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργός Β' Τάξης - Ρύθμισης Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων (ΛΡΕΙ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ Ρύθμισης Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων (ΛΡΕΙ) Καθήκοντα και Ευθύνες: Εποπτεία και ρύθμιση πιστωτικών και άλλων εποπτευόμενων ιδρυμάτων. Διεξαγωγή εξε ...

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ

Ρύθμισης Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων (ΛΡΕΙ)

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Εποπτεία και ρύθμιση πιστωτικών και άλλων εποπτευόμενων ιδρυμάτων.
 • Διεξαγωγή εξειδικευμένων ελέγχων.
 • Διεξαγωγή μελετών, ερευνών και άλλων παρόμοιων εργασιών.
 • Ανάλυση οικονομικών και άλλων στοιχείων.
 • Σύνταξη εκθέσεων και εισηγήσεων για χάραξη πολιτικής.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας.

Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα:

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Λογιστικά ή Τραπεζικά (Banking) ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μαθηματικά ή Στατιστική.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά ή Λογιστικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μαθηματικά ή Στατιστ&iota