Κενές Θέσεις

1.   Πριν την καταχώρηση της αίτησης εκάστου υποψηφίου μέσω του συστήματος EXELSYS πρέπει να καταβληθεί το τέλος υποβολής αίτησης το οποίο ορίστηκε στα τριάντα (€30,00) ευρώ (μη επιστρεπτέο) ανά θέση.

Η καταβολή του τέλους υποβολής αίτησης θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας της JCC Smart .

Σημαντική σημείωση: Εφόσον πραγματοποιηθεί η πληρωμή του τέλους υποβολής αίτησης το σύστημα της JCC εξάγει απόδειξη πληρωμής στην οποία καταγράφεται ο αριθμός αναφοράς (JCC SMART REFERENCE NUMBER). Ο αριθμός αναφοράς (JCC SMART REFERENCE NUMBER) πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρηθεί στο σύστημα EXELSYS πεδίο «JCC SMART REFERENCE NUMBER» πριν την τελική υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης. Επισημαίνεται ότι το τέλος υποβολής αίτησης θα πρέπει να καταβληθεί για κάθε θέση

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για περισσότερες από μία θέση, επιλέξτε τις θέσεις και συμπληρώστε μόνο μια φορά την ηλεκτρονική αίτηση. Θα παραλάβετε ξεχωριστά μηνύματα «Απόδειξη Παραλαβής», για κάθε θέση.

 

Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας.